آموزش ووردword (با ارائه مدرک بین المللی)

نرم افزار ورد جزء نرم افزارهای آفیس است. نرم افزارهای آفیس نرم افزارهای پر کاربردی هستند که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند.

جزئیات دوره آموزشی