دوره مدیریت آموزشی در تبریز( جهت تاسیس آموزشگاه )

دوره مدیریت آموزشی در تبریز( جهت تاسیس آموزشگاه ) عزیزانی که میخواهند آموزشگاه افتتاح نمایند همراه ما باشند .

جزئیات دوره آموزشی