آموزش نقاشی روی سفال

آموزش نقاشی روی سفال ( با ارائه مدرک بین المللی برای اولین بار در استان آذربایجانشرقی )

جزئیات دوره آموزشی