آموزش نقاشی ( آبرنگ )

نقاشی آبرنگ : ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی

نقاشی ( آکرولیک )

نقاشی آکرولیک : ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی

آموزش نقاشی ( پاستل گچی و روغنی )

نقاشی پاستل گچی و روغنی : ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی

آموزش نقاشی ( رنگ روغن )

نقاشی رنگ روغن   ( با اعطاء مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور )

جزئیات دوره آموزشی