آموزش مجسمه سازی پیشرفته

آموزش مجسمه سازی پیشرفته (  نقش برجسته - سردیس - مجسمه های تزئینی و... با انواع قالب ها )

جزئیات دوره آموزشی

آموزش مجسمه سازی مقدماتی

آموزش مجسمه سازی مقدماتی ( با ارائه مدرک بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور)

جزئیات دوره آموزشی