دوره ی مربیگری ( پداگوژی)با ارائه مدرک بین المللی

دوره ی مربیگری ( جهت تدریس در مدارس غیر دولتی ، آموزشگاهها ، مهد کودک ها و... ) این دوره عمومی بوده و شامل همه رشته ها میباشد

جزئیات دوره آموزشی